Wycofanie

Zasady anulowania rezerwacji i formularz odwołania

Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi warunkami, zgodnie z którymi konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których w przeważającej mierze nie można przypisać jej działalności gospodarczej ani niezależnej działalności zawodowej:

A. Zasady anulowania rezerwacji

Wycofanie

Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz nas o tym poinformować (np. H. Andrei Sergeev, ERUON Trade UG (haftungsbeschränkt), In der Loh 20, 40668 Meerbusch, Niemcy, E-Mail: info@furniton.de) poprzez wyraźne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą lub e-mailem) o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem okresu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z tego, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty użyjemy tej samej metody płatności, której użyłeś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej z Tobą; W żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni żadnymi opłatami za tę spłatę. Możemy wstrzymać zwrot pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem terminu czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Musisz zapłacić za zmniejszoną wartość towarów tylko wtedy, gdy ta zmniejszona wartość jest spowodowana obchodzeniem się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i do których wytworzenia decyduje indywidualny wybór lub decyzja konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.

B. Formularz odstąpienia od umowy

Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go.

Przy

Do Andrieja Siergiejewa

ERUON Trade UG (ograniczona odpowiedzialność)

W Loh 20

D-40668 Meerbusch, Niemcy

Niemcy
e-mail: info@furniton.de

Ja/my (*) niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie umowy (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Zamówiono w dniu (*) ___ / otrzymano w dniu (*) ___

________________________________________________________
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

________________________________________________________
Adres konsumenta(-ów)

________________________________________________________
Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)

_________________________
Data

(*) Niepotrzebne skreślić