WARUNKI

1. Zakres

1.1 Poniższe ogólne warunki Regulamin (zwany dalej „OWH”) Eruon Trade UG (ograniczona odpowiedzialność) (zwany dalej „Sprzedawcą”), ma zastosowanie do wszystkich Umowy o dostawę towarów, które konsument lub przedsiębiorca (zwany dalej „Klientem”) ze Sprzedawcą w odniesieniu do jego sklep internetowy.

1.2 Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWH jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach: w przeważającej mierze ani działalność handlowa, ani działalność zawodowa prowadzona na własny rachunek; można przypisać.

1.3 Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWH jest osoba fizyczna lub prawna lub osoba posiadająca zdolność prawną Spółka, która przy zawieraniu czynności prawnej w wykonaniu działalność zawodowa handlowa lub samozatrudniona.

1.4 W odniesieniu do przedsiębiorców mają one zastosowanie do: OWH również dla przyszłych relacji biznesowych, bez konieczności ponownego odwoływania się do nich musiałby wskazać. Jeśli przedsiębiorca stosuje sprzeczne lub uzupełniające Ogólne warunki, ich ważność jest niniejszym sprzeczna; oni staje się częścią umowy tylko wtedy, gdy sprzedawca wyraźnie Uzgodniony.

2. Partner umowy, zawarcie umowy

2.1 Umowa kupna zostaje zawarta ze sprzedawcą.

2.1 Sklep internetowy sprzedawcy Zawarte opisy produktów nie stanowią wiążących ofert ze strony sprzedawcy, ale służą do złożenia wiążącej oferty przez klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem złożyć w sklepie internetowym Sprzedawcy zintegrowany formularz zamówienia online. W takim przypadku klient, po wprowadzeniu wybranego towaru w wirtualnym koszyka i przeszedł przez elektroniczny proces zamawiania, przez Kliknięcie przycisku kończącego proces zamówienia Wiążąca oferta umowy w odniesieniu do towarów znajdujących się w koszyku Od.

2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę przyjmować klientów w ciągu pięciu dni,

  • wysyłając Klientowi pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie tekstowej (faks lub e-mail), przy czym decydujące w tym zakresie jest otrzymanie przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia, lub
  • poprzez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, przy czym decydujące znaczenie w tym zakresie ma odbiór towaru przez klienta

Jeśli jest ich kilka spośród wyżej wymienionych alternatyw umowa zostaje zawarta w momencie, gdy: w którym jedna z wyżej wymienionych alternatyw występuje jako pierwsza. Ostateczny termin Przyjęcie oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez Klienci i kończą się na koniec piątego dnia, który jest oparty na Następuje wysyłka oferty. Jeśli sprzedawca przyjmie ofertę klienta W wyżej wymienionym terminie uznaje się to za odrzucenie oferty. w wyniku czego klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

2.4W przypadku wybrania metody płatności „PayPal Express” płatność jest przetwarzana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanego dalej „PayPal”), z zastrzeżeniem PayPal Warunków użytkowania, dostępnych pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub – jeśli Klient nie posiada rachunku PayPal – na warunkach płatności bez rachunku PayPal, dostępnych pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jeśli klient wybierze „PayPal Express” jako metodę płatności podczas procesu składania zamówienia online, wystawia również zlecenie płatnicze do PayPal, klikając przycisk kończący proces zamówienia. W takim przypadku sprzedawca niniejszym deklaruje przyjęcie oferty klienta w momencie, gdy klient uruchamia proces płatności, klikając przycisk kończący proces zamówienia.

2.5 W przypadku składania oferty za pośrednictwem Formularz zamówienia online sprzedawcy, tekst umowy zostanie opublikowany zgodnie z Zawarcie umowy przechowywanej przez sprzedawcę i klienta po wysłaniu jego kolejność w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list). A dalsze Tekst umowy nie jest udostępniany przez sprzedawcę. Jeśli Przed wysłaniem zamówienia Klient posiada konto użytkownika w sklepie internetowym , dane zamówienia zostaną opublikowane na stronie internetowej Sprzedawca i może być archiwizowany przez klienta za pośrednictwem jego chronionego hasłem konta użytkownika można pobrać bezpłatnie, podając odpowiednie dane logowania.

2.6 Przed wiążącym złożeniem Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy Możliwe błędy wprowadzania danych spowodowane uważnym czytaniem informacji na ekranie przedstawione informacje. Skuteczne narzędzie techniczne dla Funkcja powiększenia W tym kontekście powinna istnieć możliwość użycia przeglądarki w celu powiększenia wyglądu na ekranie Staje się. Klient może przesyłać swoje zgłoszenia w ramach elektronicznego Proces zamawiania za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy dopóki nie kliknie przycisku kończącego proces zamówienia.

2.7 Zawarcie umowy jest dostępny jest tylko język niemiecki.

2.8 Realizacja zamówienia i Kontakt odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej i zautomatyzowany Realizacja zamówienia. Klient musi upewnić się, że Przetwarzanie zamówienia jest prawidłowe, tak że w ramach Z tego adresu można odbierać wiadomości e-mail wysyłane przez sprzedawcę. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, klient musi upewnić się, że że wszystkie osoby zlecone przez Sprzedawcę lub Sprzedawcę z realizacją zamówienia wiadomości e-mail wysyłane do osób trzecich.

3. Prawo odstąpienia od umowy

3.1 Co do zasady konsumenci mają prawo do Prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Dalsze informacje na temat Prawo do odstąpienia od umowy wynika z pouczenia sprzedawcy o odstąpieniu od umowy.

4. Ceny i warunki płatności

4.1 Jeżeli wynika to jasno z Opis produktu sprzedawcy nie wskazuje inaczej, jest ceny podane w cenach całkowitych odpowiadających ustawowemu podatkowi od wartości dodanej zawierać. W stosownych przypadkach dodatkowe koszty dostawy i wysyłki będą wynosić podane osobno w odpowiednim opisie produktu.

4.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unia Europejska może ponieść dodatkowe koszty w indywidualnych przypadkach, które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, które ponosi klient. Należą do nich: Na przykład koszty transferu środków pieniężnych przez instytucje kredytowe (np. Opłaty za przelew, opłaty za kurs wymiany) lub opłaty importowe lub Podatki (np. cła). Koszty takie mogą być ponoszone w związku z przekazywaniem funduszy: nawet jeśli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unia Europejska, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza kraju Unii Europejskiej.

4.3 Opcja(e) płatności będzie/będzie następująca(-e) Klientowi w sklepie internetowym Sprzedawcy.

4.4 Przedpłata przelewem bankowym , płatność jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy, pod warunkiem że Strony nie uzgodniły późniejszego terminu płatności.

4.5W przypadku płatności za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal, płatność jest przetwarzana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanego dalej „PayPal”), z zastrzeżeniem PayPal Warunków użytkowania, dostępnych pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub – jeśli Klient nie posiada rachunku PayPal – na warunkach płatności bez rachunku PayPal, dostępnych pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5. Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Oprócz wymienionych Ceny produktów są doliczane do kosztów wysyłki. Więcej informacji na temat kwoty Koszty wysyłki znajdziesz w ofertach.

5.2 Dostawa towarów odbywa się w dniu trasa wysyłki na adres dostawy wskazany przez klienta, chyba że nic uzgodnione inaczej.

5.3 Podczas przetwarzania transakcji, adres dostawy podany w realizacji zamówienia przez sprzedawcę autorytatywny. Niezależnie od powyższego, przy wyborze metody płatności PayPal Klienci w momencie płatności pod PayPal adres dostawy zdeponowany autorytatywny.

5.4 Jeśli firma transportowa wysyła zwrócił wysłany towar do sprzedawcy, ponieważ dostawa do klienta nie jest było możliwe, klient ponosi koszty nieudanej wysyłki. Dotyczy to: nie, jeśli klient jest świadomy okoliczności, które doprowadziły do niemożności dostawy nie ponosi odpowiedzialności lub, jeśli tymczasowo uczestniczy w przyjęciu nie mógł zaoferować usługi, chyba że sprzedawca przekazał mu Występ został ogłoszony z rozsądnym wyprzedzeniem. Dotyczy to również W odniesieniu do kosztów wysyłki do klienta, jeżeli klient skutecznie wykonuje swoje prawo do odstąpienia od umowy. W odniesieniu do kosztów zwrotu, jeśli są skuteczne Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy przez klienta zgodnie z zasadami anulowania Uzgodnienie Sprzedającego w tym celu.

5.5 Odbiór następuje ze względów logistycznych Przyczyny niemożliwe.

6. Zastrzeżenie własności

6.1 Jeśli sprzedawca wpłaci zaliczkę, Do momentu pełnej zapłaty należnej ceny zakupu zastrzega sobie Własność dostarczonego towaru.

6.2 Ponadto do przedsiębiorców stosuje się następujące zasady: Sprzedawca zachowuje tytuł własności do towarów do czasu ich ukończenia zaspokojenie wszelkich roszczeń wynikających z trwających stosunków biznesowych. Ten Klient może odsprzedać zastrzeżone towary w ramach zwykłej działalności gospodarczej; Wszelkie roszczenia wynikające z tej odsprzedaży zostaną scedowane przez Klienta – niezależnie od połączenia lub zmieszania zastrzeżonych towarów z nowy towar – w wysokości kwoty faktury dla sprzedawcy z góry, a Sprzedający akceptuje to zlecenie. Klient pozostaje odpowiedzialny za zbieranie Roszczenia autoryzowane, ale sprzedawca może również zgłosić roszczenie siebie jeśli klient nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych.

7. Odpowiedzialność za wady (rękojmia)

7.1 Jeżeli zakupiony przedmiot jest wadliwy, O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej poniżej, postanowienia ustawowa odpowiedzialność za wady.

7.2 Poniższe zasady mają zastosowanie do konsumentów: Klient będzie: wezwano do pozostawienia dostarczonego towaru z widocznym uszkodzeniem transportowym do składania reklamacji dotyczących dostawców i informowania o tym sprzedawcy. Pochodzi Jeśli klient nie zastosuje się do tego, nie ma to wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

7.3 Do przedsiębiorców stosuje się, co następuje: Ryzyko przypadkowa utrata i przypadkowe pogorszenie stanu leży po stronie klienta gdy tylko sprzedawca dostarczy towar spedytorowi, przewoźnikowi lub w inny sposób doręczone osobie lub instytucji wyznaczonej do wykonania wysyłki Ma. Wśród akceptantów obowiązuje procedura egzaminacyjna uregulowana w § 377 HGB. Obowiązek zgłaszania wad. Jeżeli klient nie dokona powiadomienia w nim uregulowanego, towar ma zastosowanie. w formie zatwierdzonej, chyba że jest to wada spowodowana przez Dochodzenie nie było oczywiste. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca oszukańczo ukrył wadę.

8. Realizacja bonów promocyjnych

8.1 Vouchery wystawione przez sprzedawcę w Działania promocyjne o określonym okresie ważności bezpłatnie i które nie mogą być zakupione przez klienta (zwane dalej „bonami promocyjnymi”) mogą być wykorzystane wyłącznie w sklepie internetowym sprzedawcy i mogą być wykorzystane tylko w określonym okresie.

8.2 Kupony promocyjne można kupić wyłącznie od Konsumentów.

8.3 Poszczególne produkty mogą być nabywane przez Kampania kuponowa może zostać wykluczona, pod warunkiem że ograniczenie wynikające z treści bonu działania.

8.4 Kupony promocyjne można wykorzystać tylko przed: Zakończenie procesu zamówienia można zrealizować. Późniejsza ugoda nie jest możliwe.

8.5 Składając zamówienie, możesz również Można zrealizować kilka kuponów promocyjnych.

8.6 Wartość towaru musi być co najmniej równa Kwota kuponu na działanie. Wszelkie pozostałe środki zostaną opłacone przez Sprzedający nie otrzymał zwrotu pieniędzy.

8.7 Czy wartość kuponu akcji jest wystarczająca? na pokrycie zamówienia, mogą być wykorzystane do rozliczenia Różnica między jedną z pozostałych metod płatności oferowanych przez sprzedawcę być wybranym.

8.8 Saldo kuponu promocyjnego nie jest wypłacana ani w gotówce, ani w odsetkach.

8.9 Bon nie będzie jeżeli klient wykorzysta bon akcji w całości lub w części zwraca opłacony towar w zakresie ustawowego prawa odstąpienia od umowy.

8.10 Kupon akcji jest zbywalny. Sprzedawca może, ze skutkiem wypisującym, odpowiedniemu właścicielowi, który Kupon promocyjny w sklepie internetowym sprzedawcy. Dotyczy to: Nie, jeśli sprzedawca ma wiedzę lub rażąco niedbałą nieznajomość Brak uprawnień, niezdolność lub brak ma prawo reprezentacji odpowiedniego właściciela.

9. Prawo właściwe

9.1 Dla wszystkich stosunków prawnych Strony podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem: Przepisy dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów. Dla konsumentów: Ten wybór prawa tylko w zakresie, w jakim ochrona przyznana przez Mandatory Przepisy prawa państwa, w którym konsument ma swoje miejsce zwykłego pobytu W przypadku pobytu zostaje on wycofany.

10. Alternatywne metody rozwiązywania sporów

10.1 Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ta platforma służy jako punkt kontaktowy w celu pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z: Internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług z udziałem konsumenta jest.

10.2 Sprzedawca jest zobowiązany do uczestnictwa w procedura rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową ani Zaangażowany wciąż gotowy.

11. Postanowienia końcowe

11.1 Jeżeli klient jest kupcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między sprzedawcą a klientem jest siedziba sprzedawcy.

Zasady anulowania rezerwacji i formularz odwołania

Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi warunkami, zgodnie z którymi konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których w przeważającej mierze nie można przypisać jej działalności gospodarczej ani niezależnej działalności zawodowej:

A. Zasady anulowania rezerwacji

Wycofanie

Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz nas o tym poinformować (np. H. Andrei Sergeev, ERUON Trade UG (haftungsbeschränkt), In der Loh 20, 40668 Meerbusch, Niemcy, E-Mail: info@furniton.de) poprzez wyraźne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą lub e-mailem) o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem okresu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z tego, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty użyjemy tej samej metody płatności, której użyłeś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej z Tobą; W żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni żadnymi opłatami za tę spłatę. Możemy wstrzymać zwrot pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem terminu czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Musisz zapłacić za zmniejszoną wartość towarów tylko wtedy, gdy ta zmniejszona wartość jest spowodowana obchodzeniem się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i do których wytworzenia decyduje indywidualny wybór lub decyzja konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.

B. Formularz odstąpienia od umowy

Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go.

Przy

Do Andrieja Siergiejewa

ERUON Trade UG

W Loh 20

D-40668 Meerbusch, Niemcy

Niemcy
e-mail: info@furniton.de

Ja/my (*) niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie umowy (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Zamówiono w dniu (*) ___ / otrzymano w dniu (*) ___

________________________________________________________
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

________________________________________________________
Adres konsumenta(-ów)

________________________________________________________
Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)

_________________________
Data

(*) Niepotrzebne skreślić